หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายชนะ อุดมจิรพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกประวิทย์ มาลัยหวล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงภรณ์ ประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกรียงไกร เพ่งพินิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจีราภา แผลงศร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


นางสาวเนตรนภา หนูแสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางนภรณ์ เนียมกำเนิด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100