หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)  
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ