หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ