หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
วัดสารจิตร
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวสารจิตร
กิจกรรมประกวดว่าวพระร่วง-พระลือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 52 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 59 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาสูตร หม [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาเทียน ห [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉ [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบประมาณกองทุน [ 13 ก.ค. 2563 ]ซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ (โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวา [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาเทียน หมู่ที่ 10 บ้านสารจิตรเหน [ 3 ก.ค. 2563 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590  [ 17 พ.ย. 2563 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3559  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6850  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3578  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3580  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
   
 
   
 
สท0023.5/ว1778 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบกลาง ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4163 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถึใหม่  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.4/ว1777 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท 0023.1/ว 1770 ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1764 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1763 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1762 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1761 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1759 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1758 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1757 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1756 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1755 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1767 การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.4/ว4139 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/1766 รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
สท0023.3/ว1751 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
สท0023.3/ว1754 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอคาภทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะที่ ๒  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
สท0023.3/ว1753 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
สท0023.3/ว1752 ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ ๒ ภาษา ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
   
 
   
 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพน [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขอ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งของการขาดราชการ ก [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธี [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประชาสัมพันธ์เข้าสำรวจข้อมูลป้ายในเขตตำบลไทยชนะศึก [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรใน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล Thailand Rabies Awards 2020 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.กลางดง เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.-นายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นครเดิฐ ทัศนะศึกษา ไหว้พระขอพร จังหวัด อยุธยา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 / [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร วาง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง พิธีฌาปนกิจศพ นายเดี่ยว. เปี้ยปินวงศ์. [ 22 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2563)    อ่าน 132  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สารจิตร พัฒนาด้านใดมากที่สุด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   


ว่าวพระร่วง - พระลือ


วัดสารจิตร
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   
อบต.สารจิตร