หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านแสนตอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสารจิตร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลสารจิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  (ชุมชนบ้านแสนตอ) จำนวน 87 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  (ชุมชนตำบลสารจิตร) จำนวน 171 คน
 
การคมนาคม
ถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร มีเส้นทางสามารถติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด ดังนี้ อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านตำบลเมืองบางขลัง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก และเข้าสู่ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1305 มาจากอำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านตำบลหนองอ้อเข้าตำบลสารจิตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1295 มาจากสุโขทัย ผ่านอำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก
ผ่านตำบลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
การจัดการขนส่งมวลชน

ถนนลาดยาง จำนวน 10 แห่ง

ถนนคอนกรีต จำนวน 97 แห่ง

ถนนลูกรัง จำนวน 54 แห่ง

ถนนดิน จำนวน 25 แห่ง

สะพาน จำนวน 10 แห่ง
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 24 แห่ง

หนอง/บึง จำนวน 84 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 352 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ จำนวน 205 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 113 แห่ง

ฝายกั้นน้ำ จำนวน 19 แห่ง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล

ตำบลสารจิตร ใช้บริการไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีสัชนาลัย
    จำนวน 3,502 ครัวเรือน

มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
    จำนวน 55 ครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งประมาณ
    จำนวน 1,002 จุด
การสื่อสารในตำบล

บริษัทเอกชนให้บริหารโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เสาสัญญาณ

หอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

หอกระจายข่าวของ องค์การบริหารส่วนตำบล
สารจิตร
 
  ประปาในตำบล
 
หมู่ที่ ชื่อประปา ที่ตั้ง ขนาด(ลิตร) จำนวนผู้ใช้
(ครัวเรือน)
1 - - - 376
2 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดโพธิยาราม กลาง 3,000 204
3 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หลังโรงเรียนบ้านสารจิตร ใหญ่ 4,500 233
4 ประปา อบต.บ้านแก่ง อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ - 306
5 ประปาหมู่บ้าน หลังป้อมตำรวจ ม.5 เล็ก 2,000 108
6 ประปาหมู่บ้าน บริเวณสหกรณ์ ม.6 วัดโป่ง เล็ก 2,000 197
7 ประปาหมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ ใหญ่ 4,500 255
8 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หนองจรเข้ ใหญ่ 4,500 130
9 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดโพธิยาราม ใหญ่ 4,500 222
9 ประปา อบต.บ้านแก่ง อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ใหญ่ 4,500 -
10 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หลังโรงเรียนบ้านสารจิตร - 282
11 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 เล็ก 2,000 160
12 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดโพธิยาราม ใหญ่ 4,500 223
13 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หลังโรงเรียนบ้านสารจิตร กลาง 3,000 61
13 ประปา อบต.บ้านแก่ง อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ใหญ่ 4,500 75
14 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดโพธิยาราม ใหญ่ 4,500 138
14 ประปา อบต.บ้านแก่ง อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ใหญ่ 4,500 -
 
อื่นๆ
   

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่วนมากมักเป็นงานจักรสานไม้ไผ่
งานทอผ้า งานไม้ โดยมีปราชฌ์ชาวบ้านในแต่ละหมู่ อาทิเช่น นายธวัช พงษ์สุวรรณ หมู่ 13 มีความชำนาญในด้านงานไม้

ภาษาถิ่น คือภาษาสุโขทัย และภาษาคำเมืองในพื้นเป็นบางส่วน
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ